Dette er et arkiv (arkivdato: 08.05.2009). Arkivet kan navigeres i som normalt med unntak av søk.

Gå til www.itu.no for å finne det aktive nettstedet og for å søke i arkivet.

hjem  
Startdato: 2000

Sluttdato: 2003

Hjemmeside: http://www.ifi.uib.no/projects/docta/

Status: Avsluttet

Geografisk omfang: Nasjonalt

Prosjektleder: Barbara Wasson

DOCTA

I DoCTA NSS er forskningsfokus på elevers kunnskapsbygging med et sett av digitale verktøy. Med kunnskapsbygging menes hvordan elever og lærere sammen tar i bruk verktøy for å utvikle nye måter å resonnere på, som fører til at ”ny” kunnskap utvikles. Utvikling av elevers evner til å tenke vitenskapelig er det overordnede målet.

Prosjektleder: Barbara Wasson
Forskere: Anders Mørch, Sten Ludvigsen

DoCTA NSS har arbeidet innen kunnskapsområdet genteknologi og etikk. Elever på 10. årstrinn har vært målgruppe. For å utvikle en læringsomgivelse som kan realisere ideen om kunnskapsbygging er det i prosjektet utviklet og videreutviklet en rekke digitale verktøy.

Resultater og erfaringer:

- Elevene er i stand til å være kritisk til tekster og kilder de finner på nettet.

- Arbeid i grupper og samarbeid med andre grupper skaper nysgjerrighet og en høy motivasjon hos elevene.

- Høy motivasjonen skapes også gjennom et krav om publisering i skoleavis (på Internett).

- Elevene har ikke utviklet gode nok læringsstrategier. I møte med ulike IKT-verktøy er det å forvente at elevene trenger tid og opplæring før deres læringsstrategier blir effektive.

- Elevene har få problemer knyttet til den praktiske bruken av ulike IKT-verktøy så lenge program og nettverk fungerer som de skal.

- Læreren er helt avgjørende for å støtte, stimulere og motivere elevene for å skape integrasjon mellom tidligere kunnskap og oppgavene i DoCTA NSS-prosjektet. Betydningen av læreren som del av kunnskapsintegrasjon er også et av de best dokumenterte i internasjonal forskning om kunnskapsbygging.

- Antall PC-er og kvaliteten på infrastrukturen er en hovedhindring for å gjennomføre mer avanserte tekniske og pedagogiske forsøk.

Anbefalinger

- Det å utvikle lærernes evner til å arbeide med elevene, innhold og begrepsutvikling trenger et større fokus. Å etablere kunnskapsbygging som det dominerende forhold i et læringsmiljø krever som regel store endringer i forestillinger om kunnskap hos elever og lærere og at nye former for interaksjon utvikles.

- Det er mulig å utvikle og designe læringsteknologier som kan bidra til mer adekvate læringsstrategier hos elevene.

- Man trenger dyp innsikt i IKT, det kunnskapsdomenet som er valgt og læringsteori for å designe og utvikle digitale læringsomgivelser. Da er tverrvitenskapelige forskning en nødvendig forutsetning.

- Det er avgjørende at lærerne er involvert i design- og utviklingsforløpet.Utskriftversjon


Rapporter:

Les mer om Project DoCTA: Design and use of Collaborative Telelearning Artefacts (5, 2000) Project DoCTA: Design and use of Collaborative Telelearning Artefacts (5, 2000)

Dokumentasjon:

Les mer om DoCTA - Foreløpige funn DoCTA - Foreløpige funn

Kontakt ITU | Om ITU   Universitetet i Oslo